САВЕЗ СЛИЈЕПИХ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Приступачно окружење и разумно прилагођавање предуслов за самосталан живот слијепихОд 26. до 28. новембра одржана је конференција коју је организовало УСГКС уз подршку организација из Штокхолма и Мy right организације са канцеларијом у Сарајеву. На овом дводневном скупу разматрано је више тема које су биле посвећене међусобној сарадњи и партнерству између Владиног и невладиног сектора на имплементацији Конвенције УН о правима ЛСИ и Препорукама Комитета УН. Размјењивана су искуства и примјери добре и лоше праксеиз различитих области друштвеног живота. Посебан акценат је дат на питање приступа информацијама и комуникацијама слијепих и слабовидих лица са нагласком на Wеб приступачност мобилну телефонију и медије. На те три теме су излагали Хамдо Кентра, Градимир Крагић и Жељко Бајић. Амна Алиспахић је излагала на тему приступачности у образовању и запошљавању, док је Сенија Окић дала осврт на активацију младих и жена. Зуко Фикрет је путем ЗУМ апликације излагао на тему сарадње и подршке од стране организација из Шведске, а Бинаса Горалија је истакла улогу Мy right-а у последњих десет година на заговарању права и демократизацији друштва. Испред министарства рада и социјалне заштите говорио је помоћник министра за социјалну заштиту Добрица Јонић који је дао пресјек стања и о застоју у доношењу прописа који због неформирања Владе ФБиХ већ двије и по године чекају рјешавање. Предсједник Савеза слијепих РС Бранко Сузић је излагао о третирању приступачности у Републици Српској. Сувад Захировић је у улози модератора и фасцилитатора овог скупа у своме излагању указао на одредбе Конвенције УН о правима ОСИ и о препорукама Комитета УН образложивши обавезе државе у вези са конкретним одредбама наведених докумената.

На крају конференције је формирана петочлана радна група која ће сачинити закључке и смјернице за унапређење приступачности слијепих и слабовидих лица, а које су произашле из излагања и дискусија . Занимљиво је да је конференција поред директног учествовања у сали вођена и путем ЗУМ апликације која се показала веома практичном поготово за вријеме пандемије.

У наставку слиједе препоруке и смјернице које је предложио представник ССРС :

На основу извршене свеобухватне анализе у области приступачности у Републици Српској идентификоване су следеће смјернице и препоруке које би допринијеле бољем положају слијепих и слабовидих лица:

 • Обезбједити приступачност комуникацији што подразумијева језике, приказивање текста, Брајево писмо, додирну комуникацију, крупну штампу, приступачне мултимедијалне садржаје, писани облик, звучне записе, обични језик, личне читаче, аугментативне и алтернативне начине, средства и облике комуникације, укључујући приступачне информационе и комуникационе технологије, говорне и знаковне језике и друге облике неговорних језика.
 • Искључити све облике дискриминације по основу инвалидитета тј. искључити свако разликовање, искључивање или ограничавање по основу инвалидитета чија су сврха или последица умањење или поништавање признања, уживања или кориштења свих људских права и основних слобода, равноправно са другим лицима, на политичком, економском, социјалном, културном, друштвеном и сваком другом подручју.
 • Увести у праксу разумно прилагођавање које подразумијева потребне и одговарајуће измјене и прилагођавање које не намећу несразмјеран или непримјерен терет, потребне у конкретном случају, како би се обезбједило да слијепа и слабовида лица равноправно са другима уживају и користе сва људска права и основне слободе.
 • Примјена универзалног дизајна који значи обликовање производа, окружења, програма и услуга тако да их у највећој могућој мјери могу користити сва лица, без потребе прилагођавања или посебног обликовања уз кориштење, када је то потребно, помоћних направа за одређене групе лица/особа са инвалидитетом.
 • Омогућити независно и потпуно учествовање слијепих и слабовидих лица у свим подручјима живота, приступ на равноправној основи са другим лицима изграђеном окружењу, превозу, информацијама и комуникацијама, укључујући информационе и комуникационе технологије и системе, као и осталој опреми, просторима и услугама намијењеним јавности, како у урбаним тако и у руралним подручјима.
 • Развијати, ширити и пратити примјену минималних стандарда и смјерница за приступачност простора и услуга отворених или намијењих јавности.
 • Указивати приватним лицима која пружају просторе, средства и услуге отворене или намијењене јавности на све аспекте приступачности за лица са оштећењем вида.
 • Пружати обуку свим релевантним субјектима и актерима о питањима приступачности.
 • Обезбјеђивати натписе на Брајевом писму и у лако читљливом и разумљивом облику у зградама и другим просторима отвореним за јавност.
 • Промовисати друге одговарајуће облике помоћи и подршке слијепим и слабовидим лицима у сврху обезбјеђивања приступа информацијама.
 • Промовисати приступачност лицима са оштећеним видом нових информационих и комуникационих технологија и система, укључујући и интернет.
 • Промовисати обликовање, развој, производњу и дистрибуцију приступачних информационих и комуникационих технологија и система у раној фази, тако да би те технологије и системи постали приступачни уз минималне трошкове.
 • Олакшати личну покретљивости слијепих и слабовидих лица на начин и у вријеме по њиховом избору уз приступачне трошкове.
 • Олакшати приступ лицима са оштећењем вида квалитетним помагалима за кретање, направама, помоћним технологијама и облицима личне помоћи и посредницима, укључујући њихову доступност по приступачним цијенама.
 • Осигурати обуке у вјештинама кретања слијепим и слабовидим лицима, и специјализованом особљу које ради са овим лицима.
 • Подстицати субјекте који производе помагала за покретљивост, направе и помоћне технологије да узму у обзир све аспекте покретљивости лица са оштећењем вида.
 • Пружати слијепим и слабовидим лицима информације намијењене општој популацији у приступачним облицима, те технологијама прикладним за различите врсте инвалидитета, правовремено и без додатних трошкова.
 • Прихватити и олакшавати употребу у службеним комуникацијама знаковног језика, Брајевог писма, аугментативне и алтернативне комуникације, и свих других доступних средстава, начина и облика комуникације, према избору лица са инвалидитетом.
 • Залагати се да приватне правне особе које пружају услуге јавности, укључујући и услуге преко интернета, пружају информације и услуге у приступачним облицима које могу користити лица са оштећењем вида;
 • Подстицати средства јавног информисања, укључујући и она која пружају информације путем интернета, да своје услуге учине доступним слијепим и слабовидим лицима.
 • Обезбједити да слијепа и слабовида лица могу ефикасно и у потпуности учествовати у политичком и јавном животу, на равноправној основи с другим лицима, директно или преко слободно изабраних представника, укључујући и право и могућност да гласају и буду бирани кроз осигуравање да гласачке процедуре, простори и материјали за гласање буду одговарајући, приступачни и једноставни за разумијевање и употребу, заштиту права лица са инвалидитетом на тајно гласање на изборима и јавним референдумима, без застрашивања, те могућност да се кандидују на изборима и да врше дужност и обављају све јавне функције на свим нивоима власти, олакшавајући кориштење помоћних и нових технологија гдје је то примјерено, гарантовање изражавања слободне воље лицима/особама са инвалидитетом као гласача, и ради тога, кад је потребно, на њихов захтјев, омогућавање да им лице које они одаберу помаже у гласању.
 • Активно промовисати окружење у којем лица са оштећењем вида могу ефикасно и потпуно учествовати у вођењу јавних послова, без дискриминације и на равноправној основи с другим лицима, те подстицање њиховог учешћа у јавним пословима, укључујући учешће у невладиним организацијама и удружењима које се баве јавним и политичким животом земље, те у активностима и вођењу политичких странака, оснивање и приступање организацијама слијепих и слабовидих лица како би их оне представљале на међународном, националном, регионалном и локалном нивоу.
 • Обезбједити приступ културним материјалима у приступачним облицима.
 • Обезбједити приступ телевизијским програмима, филмовима, позоришту и другим културним активностима у приступачним облицима.
 • Обезбједити приступ мјестима на којима се одвијају културне приредбе или пружају услуге културе, као што су позоришта, музеји, кина, библиотеке и туристичке услуге, и, у мјери у којој је то могуће, споменицима и локалитетима од националног културног значаја.
 • Омогућити слијепим и слабовидим лицима да развијају и користе своје креативне, умјетничке и интелектуалне потенцијале, не само за њихово властито добро, већ и ради обогаћивања друштва.
 • Обезбједити да закони који штите право интелектуалног власништва не представљају неразумну или дискриминаторну баријеру приступу слијепим и слабовидим лицима културној грађи.
 • Обезбједити признавање и подршку свом културном и језичком идентитету, укључујући знаковни језик и културу глуво-слијепих.
 • Подстицати и побољшати учешће, у највећој могућој мјери, лицима са оштећењем вида у општим спортским активностима на свим нивоима.
 • Обезбједити да слијепа и слабовида лица имају могућност организовања, развијања и учешћа у спортским и рекреативним активностима специфичним за лица са оштећењем вида и у том циљу ће подстицати обезбјеђење одговарајућих упута, обуке и средстава, на равноправној основи с другим лицима.
 • Обезбједити да слијепа и слабовида лица имају приступ спортским, рекреационим и туристичким објектима.
 • Обезбједити да дјеца са инвалидитетом имају једнак приступ учешћу у игри, рекреацији, укључујући оне активности које се одвијају у склопу образовног система.
 • Обезбједити да лица са оштећењем вида имају приступ услугама организатора рекреативних, туристичких, спортских активности и разоноде.

Да би се за слијепа и слабовида лица обезбједило приступачно окружење и разумно прилагођавање неопходно је да се активно укључе у процес заговарања и лобирања путем својих организација на свим нивоима организовања уз уважавање напријед наведених препорука и смјерница које требају уврстити у своје акционе планове.

Интензиван друштвени развој у свим областима друштвеног живота захтјева већи ангажман слијепих и слабовидих лица свих узраста како би се унаприједили услови за самосталан и независан живот. У Републици Српској постоји изграђен нормативно институционални оквир у склопу којег се могу успјешно развијати услови за изградњу приступачног окружења уз примјену савремених међународних стандарда које налажу Конвенција УН о правима ОСИ и Стратегија о инвалидности у ЕУ. Разумним прилагођавањем уз универзални приступ може се осигурати економично и рационално прилагођавање уз минимална финансијска улагања  и максимално придржавање стандарда при изградњи нових објеката.

Да би се унаприједио друштвени положај слијепих и слабовидих лица у РС нису довољне препоруке и смјернице, већ је неопходно развијати свијест свих субјеката о потреби конкретизације сваке од наведених препорука. Само у сарадњи са надлежним организацијама и институцијама и израдом и развојем акционих планова, програмирањем, буџетирањем и имплементирањем можемо остварити постављене циљеве за постизање приступачног окружења  у свим сегментима друштвеног живота уз разумно прилагођавање.

За тако нешто неопходно је оснажити и јачати капацитете локалних организација и удружења слијепих  и слабовидих лица у локалној заједници која ће на себе преузети обавезу едукације чланства и бити способна да презентују и заговарају приоритете у области приступачности. Наравно без подршке и укључивања свих структура друштва и локалне заједнице у комплетан процес не могу се остварити очекивани резултати на достизању једнаких могућности за независан и самосталан живот сваког њеног члана.