САВЕЗ СЛИЈЕПИХ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Округли сто у КостајнициООС Козарска Дубица је 25. јуна у Костајници одржала округли сто на тему: "Положај слијепих и слабовидих лица у локалној заједници". Предсједник ООС Козарска Дубица Драгомир Новаковић је заједно са потпредсједником Данијелом Јанковић и секретаром Љиљом Гарача угостио представнике ССРС и ГОС Градишка, као и чланове удружења. Округли сто је одржан у СО Костајница уз присуство потпредсједника СО Драгана Којића и вишег стручног сарадника госпођом Тањом Л.

Округли сто је организован поводом обиљежавања Видовдана. У наставку објављујемо текст округлог стола:

Округли сто

Положај слијепих и слабовидих лица у локалној заједници

Костајница 25.06.2021.

Слијепа и слабовида лица у локалној заједници у којој живе треба да имају једнак и равноправан друштвени положај са осталим грађанима друштвене заједнице. Њихов социјални, економски, правни, образовни и културно – спортски аспект подразумијева једнак приступ у свим сегментима друштвеног живота. То подразумијева да им се обезбједи приступачно окружење прилагођено њиховим специфичним потребама. Да би се то постигло неопходно је приступити процесу разумног прилагођавања средине у којој живе и раде.

Свима њима је потребан инклузиван приступ ради потпуног интегрисања у друштвену заједницу у којој ће се они осјећати као пуноправни чланови друштвене заједнице. Свој сензибилитет друштвена заједница према овој групи становништва исказује кроз рјешавање њиховог статуса. За њих је неопходно осигурати минимум социјалне сигурности ради достизања нивоа једнаких могућности. Очекује се да сви они буду збринути у неком од постојећих система. Збрињавање слијепих и слабовидих лица подразумијева се од самог рођења па до краја живота. У почетку је неопходан адекватан рани тифлолошки третман, затим слиједи образовни процес кроз различите нивое образовања од предшколског до високошколског нивоа образовања, затим слиједи подршка у запошљавању, пензионисању и цјеложивотном учењу. Врло важан је аспект стамбено збрињавање стамбено необезбјеђених слијепих лица.

У нашој земљи је изграђен нормативни и институционални оквир којим се настоји већину права лица са инвалидитетом ускладити са међународним стандардима. Конвенција УН о правима ЛСИ коју је БиХ ратификовала 2010. намеће обавезу свим нивоима јавне управе да подузимају мјере ка унапређењу друштвеног положаја ЛСИ. Стратегија за унапређење друштвеног положаја ЛСИ 2017- 2026 дефинисала је циљеве кроз 9 области у којима су одређени подциљеви из којих се могу црпити смјернице за организован програмски рад на унапређењу друштвеног положаја ЛСИ. Стратешки документ прати трогодишњи Акциони план на чијем имплементирању треба да раде сви надлежни субјекти друштвене заједнице. Препоруке Комитета УН о правима ЛСИ из 2017. добар су путоказ за отклањање свих препрека у различитим сегментима живота и рада.У општини Костајница евидентирано је двадесетак слијепих и слабовидих лица који су учлањени у Савез слијепих РС преко своје матичне организације МОС Козарска Дубица. Пропорционално броју чланова било би пожељно да СО Костајница финансијски подржи рад јединог правног субјекта који је регистрован за унапређење друштвеног положаја слијепих и слабовидих лица. Било би пожељно да се са 1/3 или са једном четвртином буџета суфинансира рад матичне организације слијепих за ове двије општине. Та средства би превасходно била кориштена за рад канцеларије и за подршку чланству из Костајнице.

Закон о социјалној заштити предвиђа низ видова подршке и низ основних и проширених права која су на располагању локалним заједницама. Неопходно је од стране локалне заједнице размотрити могућности увођења проширених права као на примјер персоналне асистенције. Такав вид подршке на примјер није обезбјеђен, а за њим има потребе.

Локална заједница би могла да путем увођења одређених видова субвенција и бенефиција подржи слијепа и слабовида лица која се налазе у стању социјалне потребе и која су социјално угрожена категорија. То се прије свега односи на субвенцију дијела комуналних услуга, утрошка електричне енергије, превоза и слично. За ученике и студенте увођење стипендија у складу са могућностима буџета и други видови подршке.

Координираним радом Центара за социјални рад, општинског Црвеног крста и Међуопштинске организације слијепих могу се организовати разне акције и видови помоћи слијепим и слабовидим лицима сходно њиховим потребама. У сваком случају има много простора за дјеловање и рад у тим сегментима.

Различити видови едукација, културних и спортско рекреативних манифестација доприносе неминовно социјалном укључивању ове категорије становништва.  Наравно, превасходно је потребно одредити приоритете и у том правцу дјеловати и залагати се за њихово рјешавање.

Позната је чињеница да је ово подручје погођено земљотресом и да је санација у току. Било би пожељно да се из донираних средстава обезбједи конкретна подршка и помоћ слијепим и слабовидим лицима која за тим искажу потребу. Сваки вид помоћи и подршке од локалне заједнице итекако је добро дошао како за организацију слијепих тако и за њено чланство.

Реализовањем различитих програмских и пројектних активности значајно се може утицати на побољшање друштвеног положаја слијепих и слабовидих лица. Из Програма рада Савеза слијепих РС 2021-2025. могу се користити смјернице на које се указује овим програмом, а уклапањем годишњих ланова рада локалних организација са Годишњим планом ССРС конкретизују се активности и развија сарадња на пољу унапређења друштвеног положаја слијепих и слабовидих лица.