САВЕЗ СЛИЈЕПИХ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одржана 12. редовна сједница Управног одбора ССРСУправни одбор Савеза слијепих Републике Српске одржао је 12. сједницу у сједишту у Бања Луци у уторак 08. септембра 2020. На сједници су размотрени и усвојени записници са 10. редовне и 11. електронске сједнице УО. Разматран је и усвојен Извјештај о раду са финансијским извјештајем о пословању у првом полугодишту. Констатовано је да се располагало са 46.000,00 КМ од чега је 28.000,00 КМ утрошено за подршку и помоћ слијепим и слабовидим лицима и локалним организацијама, а да је преостали дио утрошен намјенски за програмске и пројектне активности, бруто плату, те за рад органа и канцеларије Савеза. УО је усвојио Нацрт Плана и програма и Финансијског плана за 2021. годину који ће бити прослијеђени Скупштини на разматрање и усвајање. Управни одбор је донио неколико аката и одлука из своје надлежности. Утврдио је приједлог мјера за унапређење подршке од стране ВРС, а које ће представници Савеза презентовати на састанку са премијером Вишковићем чије одржавање се очекује ускоро. Ради се о слиједећим питањима:

ПРИЈЕДЛОГ МЈЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОДРШКЕ ССРС

  1. Убрзати процедуру доношења Уредбе о критеријумима за утврђивање корисника и начину расподјеле средстава од игара на срећу и Правилника o посебним критеријумима и поступку за расподјелу дијела прихода од игара на срећу. Ова акта су требала бити донијета у јуну прошле године према члану 117. ставу 1. Закона о играма на срећу (Службени гласник Републике Српске бр. 22/19), међутим протекло је више од годину дана, а поменута акта још увијек нису донешена. Тиме би се стекли услови за планирање грантова подршке организацијама од јавног интереса и отклонили узроци застоја расподијеле дијела средстава од игара на срећу. Док се у текућој години не рјеше подзаконска акта  потребно је размотрити могућности доношења закључка о додјели једнократне новчане помоћи Савезу слијепих РС и његовим чланицама двадесет и двјема локалним организацијама. Додјељена ЈНП би била кориштена за премошћавање финансијских потешкоћа у којима се налазимо услијед изостанка расподјеле дјела средстава из гранта од игара на срећу и за ублажавање послиједица насталих услијед епидемије Ковида 19;
  1. Сагледати могућности Доношења акта (Уредбе или Закључка ВРС) да би се локалним организацијама чланицама  Савеза по аутоматизму обезбједио статус удружења од јавног интереса у локалним заједницама и тиме осигурала квалитетнија подршка од стране градова и општина. Размотрити могућности увођења субвенција, бенефиција, олакшица и повластица као могући вид подршке и помоћи социјално угроженим слијепим и слабовидим лицима и њиховим породицама око измиривања трошкова струје, комуналних услуга, превоза, РТВ и других такси;
  1. Потребно је приступити припреми и изради сета прописа које предвиђа Стратегија за унапређење друштвеног положаја ЛСИ 2017-2026, а којима би се успоставило разумно прилагођавање услова у различитим областима друштвеног живота са међународним стандардима у складу са препорукама Комитета УН о правима ЛСИ. Нарочито у областима здравствене и социјалне заштите, приступачности, образовања и запошљавања;
  1. Осигурати подршку за котизације према међународним асоцијацијама чија смо чланица, за ратификацију Маракешког споразума, за поврат права на сувласништво над одмаралиштем слијепих БиХ у Оребићу, за друге међународне обавезе и слично. Такође обезбиједити подршку и учешће у суфинансирању пројеката од виталног значаја, а који су подржани од стране ЕУ и других међународних фондација и асоцијација (ЕУ делегација, УНДП, Јапанска амбасада, Каритас, Фондација за социјално Укључивање и други потенцијални донатори).

Управни одбор ССРС инсистира на успостави законодавног и институционалног оквира којим би се директније утицало на унапређење  друштвеног положаја слијепих и слабовидих лица и њихових организација који су запостављени од стране друштвене заједнице. Њихова социјална искљученост појавом вируса Корона постаје све већа, а потребе све израженије. Управо због тога очекујемо већу подршку од Владе РС, надлежних институција и локалне заједнице према овој угроженој маргинализованој групи становништва.

Управни одбор је исказао забринутост што смо већ другу годину ускраћени за средства подршке из гранта од дијела средстава од игара на срећу чиме се у озбиљној мјери доводе у питање наше планиране програмске и пројектне активности. Очекујемо да ће ВРС донијети Уредбу којом ће се дефинисати критерији за расподјелу дијела средстава од игара на срећу којима нам је онемогућен приступ услијед недоношења подзаконских аката.

УО је утврдио приоритете рада и дјеловања за наредно тромјесечје.