Trenutna veličina: 100%

Trenutni stil: Podrazumijevano

Ekipa ATV-a posjetila Savez povodom apela za podršku zbrinjavanja lica sa oštećenjem vida

Usljed činjenice da u Republici Srpskoj živi izvjestan broj lica sa invaliditetom koji još uvijek nisu evidentirani u lokalnim jedinicama Centara  za socijalni rad, te činjenice da i ta lica nisu u dovoljnoj mjeri informisana ni o pravima koja mogu da ostvare, niti o organizacijama koje mogu da im pruže pomoć i podršku, ekipa ATV-a je danas 06.02.2015. godine obavila intervju sa predsjednikom Saveza, gospodinom Brankom Suzićem sa ciljem informisanja javnosti o ovoj problematici.

Ovom prilikom, predsjednik Saveza je istakao da je svjestan postojećeg problema, ali i to da Savez nije u mogućnosti pružiti podršku licima koja se ne nalaze u njegovoj evidenciji. Ukoliko građani nisu upoznati sa radom organizacija koje se bave pitanjima podrške licima sa invaliditetom, treba prvo da se obrate lokalnom Centru za socijalni rad, čije osoblje bi potom trebalo da ih uputi na adresu ovih organizacija, a među njima i na lokalne organizacije, članice Saveza slijepih.

 

Savez u svom sastavu broji 22 lokalne organizacije, a spisak istih sa kontakt telefonima se nalazi na veb stranici Saveza www.ssrs.org.rs

 

Uputstvo za ulazak u članstvo Saveza slijepih

Građanin koji ima oštećenje vida može postati član Saveza, odnosno član lokalne organizacije slijepih u opštini u kojoj boravi ukoliko njegov ili njen ostatak vida iznosi do 10%.

 

Svi građani sa oštećenjem vida se trebaju obratiti lokalnoj kancelariji organizacije slijepih gdje će dobiti očni karton sa kojim treba da se jave ljekaru oftamologu na kategorizaciju. Ukoliko ljekar utvrdi da lice pripada jednoj od 5 kategorija invalidnosti, osoba postaje član organizacije slijepih, a time automatski i član Saveza.

 

Osoba koja je član lokalne organizacije slijepih, ali i samog Saveza može dobiti sve neophodne informacije o pravima koja može ostvariti po osnovu invalidnosti iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite i zapošljavanja. Takođe, ove organizacije pružaju članovima mogućnost da se afirmišu kroz različite kulturno-umjetničke i sportske sadržaje, druženja i druge programske aktivnosti.

 

Ovom prilikom apelujemo na sve građane da prošire ovu informaciju, kako bi ona stigla do onih kojima je podrška potrebna.